Ułatwienia dostępu

WSZYSTKO GRA / EVERYTHING PLAYS

Andrzej Lechowski, Joanna Sikora

Siedziba WSL to jeden z nielicznych budynków w centrum Białegostoku, który przetrwał II wojnę światową. Dzięki temu obecna siedziba Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza wciąż daje wyobrażenie o tym, jak elegancko wyglądało śródmieście na przełomie XIX i XX wieku. Na dodatek kamienica przy ul. Sienkiewicza od kilkudziesięciu lat nierozerwalnie związana jest z życiem kulturalnym miasta. Od 1936 r. mieściła się tutaj słynna szkoła muzyczna prowadzona przez Siostry Frankiewiczówny, najpierw jako prywatny Instytut Muzyczny, a po wojnie jako Państwowa Szkoła Muzyczna. Kiedy instytucję wyprowadzono na ulicę Podleśną, w kamienicy w latach 70. rozgościł się WSL. Mury naszej alma mater niejedno widziały…

Najciekawsze wątki tej bogatej opowieści przybliża Andrzej Lechowski, historyk, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, którego rodzinne losy splotły się z historią budynku. W jaki sposób? Tego dowiecie się z nagrań przygotowanych przez znakomitą reportażystkę związaną z Polskim Radiem Białystok Joannę Sikorę.

Wystawa ma kształt instalacja dźwiękowo-wizualnej, rozmieszczonej w siedmiu punktach w budynku WSL. Dostępna jest w językach polskim i angielskim.

PTAD building is one of a few in the centre of Bialystok, which survived the Second World War. Due to this fact, the present home of Puppet Theatre Art Department of Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art still gives us an impression, how elegant the centre of Bialystok was at the turn of XIX and XX century. In addition, the tenement house on Sienkiewicza street is closely linked with cultural life of the city. Since 1936, a famous music school led by Frankiewicz Sisters had been working here, first as a private Music Institute, and after the war as a National Music School. When the institution was moved to Podlesna street, PTAD took over the building. The walls of our alma mater have seen a lot…

The most interesting plots from this rich history were once more told by Andrzej Lechowski, a historian, director of Podlaskie Museum in Bialystok, whose family history was closely bound with the story of the building. How? You will find out from the recordings prepared by a renowned reporter Joanna Sikora, cooperating with Bialystok Polish Radio.

The exhibition takes shape of sound-visual installation, placed in 7 different points in PTAD building. Available in Polish and English version.

Wystawę można oglądać / The exhibition can be visited:
od / from 19.06 // do / to 30.09 – ATB