OPEN THE DOR, MAN!

Na podstawie tekstów / based on texts by Milan Kundera, Agnieszka Niestresty-Zatoń, Szymon Bogacz, Jerome David Solingen, Alberto Moravia, Clarissa Pinkoli Estess, David Foster Wallace i Etgar Keret
Reżyseria / Direction: Krzysztof Grębski
Adaptacja, scenografia, kostiumy i dźwięk / Adaptation, scenography, costiums and sound design: Zespół / Ensemble
Obsada / Cast: Marta Franciszkiewicz, Zuzanna Kotara, Martyna Matoliniec, Matylda Matuszak, Samanta Zwolennik, Mateusz Bernacik, Michał Kurek, Łukasz Zubrzycki

Spektakl „Open The Dor, Man!” jest próbą wykorzystania metod twórczych Jana Dormana w pracy ze studentami III roku Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu w przedmiocie „Gra aktorska w planie lalkowym”. To przede wszystkim koncepcja kolażu losowo wybranych fragmentów literackich i próba ich teatralizacji, z wplecionymi elementami rytmizacji tekstu zaczerpniętymi z estetyki dziecięcych wyliczanek, a także rezygnacja z lalki teatralnej na rzecz lalki czy formy wziętej ze świata zabawek, czy przedmiotów utylitarnych. To wreszcie próba wzbudzenia w widzu jego wewnętrznego „Och!”, które w konfrontacji z jego wrażliwością i wyobraźnią ma w bliższej lub dalszej przyszłości eksplodować twórczą refleksją.

The performance “Open The Dor, Man!” is an attempt to apply Jan Dorman’s methods while working with students of the 3rd year of Puppetry Department in Wroclaw in the subject “Acting with puppets”. It is a collage of randomly chosen literary fragments and an attempt to stage them. Elements of rhythmization are used, which are taken from the aesthetics of nursery rhymes. The students replace puppets with dolls, toys or utility objects. It is also an attempt to rise an internal “Wow! ” feeling in the spectators, which – being confronted with their sensitivity and imagination – should sooner or later explode with artistic reflection.

Język spektaklu / Language of the performance: polski / Polish
70’
Przedstawienie / Performance:  Czwartek / Thursday, 21.06.2018, 16:00 – BTL DS

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL

Wrocław POLSKA / Wroclaw POLAND
AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU
Wydział Lalkarski
STANISŁAW WYSPIAŃSKI NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN CRACOW, BRANCH IN WROCLAW
Puppetry Department

Wydział Lalkarski Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu, powstał w 1972, jako kontynuacja działającego w latach 1967-1970 Studium Aktorów Teatru Lalek, powołanego przy Wrocławskim Teatrze Lalek.

Obecnie Wydział prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach: aktorskim i reżyserskim. Program dydaktyczny kierunku aktorskiego zawiera przedmioty kształcenia kierunkowego i ogólnego. Obok przedmiotów praktycznych, funkcjonujących na wszystkich wydziałach aktorskich, największa liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia związane z nauką gry lalkami i gry w masce. W programie studiów znajdują się zajęcia kształcące wrażliwość muzyczną i plastyczną. Dużą grupę przedmiotów nauczania stanowią też przedmioty teoretyczne, m.in. historia kultury i sztuki, historia teatru i dramatu, historia i dramaturgia teatru lalek. Wszyscy studenci Wydziału uczą się także pracy przed mikrofonem radiowym oraz sztuki charakteryzacji.

W 2006 roku powołano przy Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie, specjalizację reżyserii teatru lalek. Od roku 2012 kształcenie na kierunku reżyserii, specjalność reżyseria teatru lalek, odbywa się na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu. Istotną cechą działań edukacyjnych jest idea współpracy studentów reżyserii, scenografii oraz studentów kompozycji teatralnej w ramach kształcenia integracyjnego wrocławskich uczelni artystycznych.

The Puppetry Department in Wroclaw of Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Cracow was founded in 1972 as a continuation of the Puppet Theatre Actor’s College operating in Wroclaw by the Wroclaw Puppet Theatre in 1967-1970.

The Puppetry Department educates in two specializations: acting and directing. The curriculum includes both general and specific subjects. Next to practical subjects that function in all acting departments, a great amount of time is devoted to subjects teaching puppet animation and acting with a mask. In the curriculum, there are also subjects developing musical and visual sensitivity. There is also a great number of theoretical subjects, among them history of art and culture, puppet theatre history and dramaturgy. All students of the department are also educated in the subjects, such as work with the microphone and the art of characterization.

In 2006, at the Drama Directing Department in Cracow, the specialization of Puppet Theatre Directing was created. Since 2012, the education in this field takes place in the Puppetry Department in Wroclaw. The specificity of education in the area is the idea of cooperation between students of direction, scenography and stage design of all artistic schools in Wroclaw.