POMELO JEST ZAKOCHANY / POMELO IS IN LOVE

spektakl inspirowany książką / inspired by the book of Ramona Bădescu and Benjamin Chaud
Reżyseria i scenografia / Direction and scenography: Ewa Maria Wolska
Muzyka / Music: Maciej Staniecki
Światło / Light: Emil Lipski
Dźwięk / Sound design: Wojciech Żukowski
Obsada / Cast: Joanna Kozioł, Karolina Martin, Ewa Maria Wolska

„Pomelo jest zakochany” to spektakl-koncert dla dzieci w wieku przedszkolnym, inspirowany książką Ramony Bădescu i Benjamina Chauda. Jest to opowieść o mieszkającym w ogrodzie maleńkim słoniku, który odkrywa pory roku oraz to, że on sam ma wpływ na otaczający go świat. Ogród Pomela to pełna niespodzianek machina dźwiękowa: muzyka do spektaklu tworzona jest na żywo przez trójkę lalkarzy, grających na niezwykłych instrumentach.
Po spektaklu zapraszamy dzieci na animowane przez aktorów zabawy dźwiękowe.
Zrealizowane w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku
 
“Pomelo is in love” is both performance and concert for preschool children inspired by a book written by Ramona Bădescu, Benjamin Chaud. It tells a story of a little elephant living in a garden. While discovering four times of year, he becomes aware that he also is able to influence the surrounding world. Pomelo’s garden is a kind of sound machine filled with surprises: the music is created live by three puppeteers playing extraordinary instruments.
After the performance, we invite all children to play together and create own sounds with use of unusual instruments.
The performance realized as an artistic scholarship of the President of the City of Bialystok.
Język spektaklu / Language of the performance: polski / Polish

35’ + 15’ zabawy / creative play

Przedstawienia / Performances: Wtorek-Czwartek / Tuesday-Thursday, 19-21.06.2018, 10:00 (M) – BTL SP
Spektakl wyjazdowy / Away performance: Poniedziałek / Monday, 18.06.2018, 11:00 (M) – Łomża

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW
Puppet Theatre Art Department in Bialystok

Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Białymstoku powstał w 1975 roku. Rektorem Uczelni, która nosiła do 1996 roku nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, był wówczas prof. Tadeusz Łomnicki, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. To jego decyzja zaważyła, że działające od 1 września 1974 roku przy Białostockim Teatrze Lalek trzyletnie Studium Aktorskie Teatru Lalek, kierowane przez dyrektora Teatru Krzysztofa Raua, zostało z nowym rokiem akademickim 1975/1976 przekształcone w zamiejscowy Wydział Lalkarski warszawskiej PWST im. Aleksandra Zelwerowicza, a słuchacze studium otrzymali indeksy wyższej uczelni artystycznej, jednej z nielicznych wówczas w Europie (choć drugiej już w Polsce, po Wrocławiu) szkół kształcących aktorów-lalkarzy.

W 1980 roku w Białymstoku powstał Wydział Reżyserii Teatru Lalek. Na początku lat 90. obydwa wydziały przekształcono w jeden Wydział Sztuki Lalkarskiej, z dwoma kierunkami: aktorskim i reżyserskim.

Absolwenci uczelni pracują w niemal wszystkich teatrach lalek, w wielu stanowią większość w zespołach aktorskich. Aż połową polskich teatrów lalek kierują wychowankowie białostockiej Akademii Teatralnej. Wielu dyplomowanych aktorów-lalkarzy znalazło zatrudnienie w teatrach dramatycznych, radiu i telewizji, gdyż szkoła białostocka oferuje wszechstronne przygotowanie aktorskie, odpowiadające zainteresowaniom współczesnego teatru (teatr plastyczny, teatr przedmiotu, lalki, maski i aktora).

Wydział Sztuki Lalkarskiej mieści się w centrum Białegostoku, w obszernym, secesyjnym gmachu, w którym zachowały się fragmenty dekoracji z początku XX wieku. Oprócz sal wykładowych, sal ćwiczeń aktorskich i lalkowych, pracowni teatralnych, plastycznych i muzycznych, auli, biblioteki, sali gimnastycznej, pracowni technicznych i warsztatów szkolnych, w kompleksie przy ul. Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego. Scena Teatru Szkolnego to nie tylko miejsce prezentacji studenckich, to także miejsce spotkań z ciekawymi zjawiskami we współczesnym świecie teatru lalek, to przede wszystkim jeszcze jedna scena w mieście, skierowana do młodej, aktywnej, poszukującej publiczności Białegostoku.

Akademia Teatralna w Białymstoku od 2002 roku organizuje co dwa lata Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich lalkanielalka.

Puppet Theatre Art Department of Aleksander Zelwerowicz State Theatre Academy in Warsaw, seated in Bialystok, was founded in 1975. The Rector of the School, which was back then called the State Higher School of Theatre, was Prof. Tadeusz Łomnicki, one of the most renowned Polish actors of all times. It was due to his decision that the three-year Puppetry Actors’ Studio, which had been functioning since 1st September 1974 by the Bialystok Puppet Theatre and managed by the Theatre’s director, Krzysztof Rau, was turned into an out-of-town Puppetry Department of Warsaw State School of Theatre. The students of the Studio became students of a higher school of artistic education and one of the few (the second one in Poland – the Wroclaw Academy being the first) such institutions training puppet masters.

In 1980, Puppet Theatre Directing Department was founded. During the early 1990’s, both departments were transferred into one Puppet Theatre Art Department with two faculties: acting and directing.

The graduates of the Academy work in almost all puppet theatres in Poland, in many they constitute the majority of theatre’s ensembles. More than half of Polish puppet theatres are directed by the Bialystok alumni. Many of the puppeteers have been employed in drama theatres, in the radio and TV, due to the fact that the school offers complete actor’s training, satisfying the needs of modern theatre (visual theatre, theatre of the object, puppet theatre, mask theatre and drama theatre).

Puppet Theatre Art Department is located in the very centre of the city of Bialystok, in a big building representing the Viennese Secession style, with ornaments dating from the beginning of the 20th century which have remained until this day. The building hosts lecture halls, rooms for acting and puppet animation classes, theatre, art and music workshops, an assembly hall, a library, a gymnasium, a technical workshop and, above all, the School Theatre. It is here that the students have the opportunity to present their work. It is also the place of meeting of most interesting puppetry phenomena from all over the world.

Theatre Academy in Bialystok is the organizer of the International Festival of Puppetry Schools Puppet-no-Puppet that takes place every other year.