PRZEZ LAS / THROUGH THE WOODS

Opieka artystyczna / Artistic guidance: Kristýna Täubelová, Jiří Adámek, Petra Tejnorová
Obsada / Cast: Radka Caldová, Viktorie Drdová, Anna Romanova

Ścieżka zawsze pozostawia ślad…
Autorska adaptacja historii o Czerwonym Kapturku, łącząca grę aktorską w żywym planie z teatrem przedmiotu.

The path always leaves tracks…
An author adaptation of the Little Red Riding Hood fairy tale linking drama acting with the theatre of object.

Język spektaklu / Language of the performance: bez tekstu / no text
20’
Przedstawienie / Performance: Środa / Wednesday, 20.06.2018, 10:00 – ATB 306
Spektakl wyjazdowy / Away performance: Wtorek / Tuesday, 19.06.2018, 12:00 – Łomża

O SZKOLE / ABOUT SCHOOL

Praga CZECHY / Prague CZECH REPUBLIC

AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH
Wydział Teatralny, Katedra Teatru Alternatywnego i Lalkowego
THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS
Theatre Faculty, Department of Alternative and Puppet Theatre

Akademia Sztuk Scenicznych (AMU) powstała w Pradze w 1946 roku. W tym samym czasie podzielono ją na trzy niezależne wydziały: muzyczny (HAMU), filmowy (FAMU) i teatralny (DAMU). Z początku na wydziale DAMU można było studiować aktorstwo, reżyserię, scenografię i dramaturgię. Dziś oferuje on szerszy zakres przedmiotów – lalkarstwo, zarządzanie kulturą, teatrologię, pedagogikę i edukację teatralną.

Katedra Teatru Alternatywnego i Lalkowego, utworzona w 1990, powstała z inicjatywy Josefa Krofty, który zebrał grupę reżyserów, dramaturgów i specjalistów z zakresu lalkarstwa i teatru alternatywnego. Program zajęć, oparty na wieloletnich doświadczeniach szkół lalkarskich, jest odzwierciedleniem różnorodnych tendencji awangardy teatru, zwłaszcza rozwoju teatru otwartego i alternatywnego. Studenci nie tylko zdobywają umiejętności teatralne, ale także opanowują sztukę wyrażania myśli za pomocą przedmiotów, zwłaszcza lalek. Kładziony jest nacisk na wyobraźnię, niestandardowe podejście do oprawy scenicznej, ekspresyjną stylizację oraz na umiejętność myślenia z perspektywy kreatora dzieła teatralnego. W katedrze prowadzone są studia magisterskie i licencjackie w zakresie aktorstwa, reżyserii, dramaturgii i scenografii.

The Academy of Performing Arts (AMU) in Prague was established in 1946. At the same time, it was divided into three independent faculties: Music (HAMU), Film (FAMU) and Theatre (DAMU). Initially, DAMU offered degrees in acting, direction, scenography and dramaturgy; today it comprises a wider range of subjects – puppetry, art management, theatre studies, pedagogy and theatre education.

The Department of Alternative and Puppet Theatre, founded in 1990, is the result of a joint effort initiated by Josef Krofta, who formed a group of directors, dramatists and specialists in alternative and puppet theatre. Based on many years of pedagogical experience in puppet-oriented schools, the department curriculum reflects various tendencies of the theatre avant-garde, particularly the movement of open – alternative theatre. The programme is focused not only on the acquisition of theatrical skills, but also on the art of expressing creativity through objects – namely puppets. Emphasis put on imagination, non-traditional approaches to stage settings, expressive stylization, and the ability to think as an author is being part of the department´s objectives. The department offers both BA and MA study programmes in acting, directing, dramaturgy and scenography.