Ułatwienia dostępu

Spider Demon Massacre

OSTATECZNA FORMA / TERMINAL FORM

Autor tekstu / Text autor: Stanisław Ignacy Witkiewicz
Opracowanie tekstowe i muzyczne / Text and music selection: Patryk Ołdziejewski
Konsultacja merytoryczna / Substantive consultant: Marcin Bartnikowski
Występują / Performers: Magdalena Dąbrowska, Milena Jabłońska, Cezary Jabłoński, Daniel Lasecki, Patryk Ołdziejewski
Wirtualny gość / The virtual guest: Agnieszka Turek
Głos dziewczynki / The girl’s voice: Aniela Kruczkowska, Róża Kruczkowska

Galeria portretów ludzkiej duszy zapleciona w bezmiar możliwości i refleksji na temat własnego jestestwa na tym wykręconym padole ziemskim. Dźwięki urzeczywistniane przez zespół Spider Demon Massacre łączą się w filozofię, która wyżera sobie flaki, religię, która nie żyje oraz sztukę, która upadła. Niech to wszystko, co będzie się stwarzało na Waszych oczach otwiera się, jako manifest i lament wynikający z Ostatecznej Formy, która w końcu musi nastąpić. Gdzie jest miłość? Gdzie jest rewolucja? Czym jest Tajemnica Istnienia? Dlaczego to, co istnieje, istnieje i dlaczego ja? Na te i wiele innych pytań poszukiwać będą odpowiedzi malarze obrazów dźwiękowych, którzy przeniosą szarą rzeczywistość w portret, w którym każdy odnajdzie cząstkę siebie i nie tylko…

A gallery of portraits presenting human soul entangled in vastness of possibilities. Reflection concerning our own existence on this earthly vale. Sounds produced by Spider Demon Massacre band bound philosophy devouring its own guts, religion, which is dead and art that fell down. Let it all, which is to be created in front of Your eyes, become a kind of manifest and lamentation resulting from the Terminal Form, which has to come finally. Where is love? Where is revolution? What is the Mystery of Existence? Why does what exists exist and why me? The answers to those questions will be searched by sound-image painters transferring grey reality into a portrait, in which everybody will find a piece of themselves and more…

Klub Festiwalowy / Festival Club:
Czwartek / Thursday, 21.06.2018, 22:00
Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6 / 6 Warszawska St.